Aprazamento ou fraccionamento de débedas

Código: 
375
Presentación: 
Descarga

Documentación que deberá achegar

Xeral

  • No seu caso, documentación que acredite a representación

Persoas físicas

  • Copia das dúas últimas nóminas recibidas ou a última declaración da renda presentada
  • Certificación de conta bancaria para a domiciliación
  • Certificado de bases impoñibles a efectos do Imposto sobre a renda das persoas físicas

Persoas xurídicas

  • Balance de situación e conta de Perdas e Ganancias do último exercicio cerrado
  • Copia, debidamente compulsada, do Imposto de Sociedades do último exercicio económico presentado
  • Certificado de conta bancaria para a domiciliación