Alta no Padrón municipal de habitantes dunha persoa menor de idade por cambio de residencia

Código: 
503
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Folla de inscrición padroal (modelo normalizado) cuberta cos datos da persoa menor de idade, asinando a nai, pai, titora ou titor legal
  • Fotocopia do documento de identidade en vigor da nai, pai, titora ou titor legal da persoa menor de idade: Documento de Identidade, NIE, pasaporte ou tarxeta de residencia, segundo o caso
  • Fotocopia do documento de identidade da persoa coa que se inscribe o menor, segundo o caso
  • No caso de actuar a través de representante legal, fotocopia do documento que acredite a representación, e do documento de identidade do representante
  • Fotocopia e orixinal do Libro de Familia
  • Fotocopia do documento que acredite a tutela ou garda e custodia no caso de separación ou divorcio
  • Declaración responsable que se xunta dos proxenitores da persoa menor de idade
  • Orixinal e fotocopia do documento de menores, no caso de que sexan estranxeiras/os

Onde se presenta?

Na Oficina de Estatística
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente unha semana.

Canto custa?

Gratuíto. 

Onde se tramita? 

Sección de Estatística – Concello de Lugo. 

Directorio