O Executivo de Lara Méndez conxela en 2022 as taxas municipais para pular pola recuperación económica da cidade

Hoxe foi aprobado o proxecto da área de Gobernanza para modificar as Ordenanzas para adaptalas ao actual marco normativo e gañar en concreción.

Algúns dos tributos revisados incorporan novos estudos de custos que rebaixan as cotas anteriores, como é o caso dos vaos, atendendo ás demandas cidadáns.

Mércores, 02 de febreiro de 2022
Fonte: 
Gabinete de Prensa
O Executivo de Lara Méndez conxela en 2022 as taxas municipais para pular pola recuperación económica da cidade

A edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, presentou esta mañá os principais cambios que recollerán as Ordenanzas en 2022.

Estarán baseados, tal e como avanzou a rexedora, Lara Méndez, na conxelación dos impostos e de todas as taxas de maneira que as modificacións obedecen, na maioría dos casos “a variacións semánticas na redacción dos preceptos, xustificados na necesidade de adecualas, nalgúns deles, ao actual marco normativo ou para redundar nunha mellor comunicación dos contidos, concretando a súa definición, sen alterar – polo tanto - o seu espírito”, afirmou a tenente de alcaldesa.

Deste xeito a revisión efectuada este ano afectará, entre outras á Ordenanza Fiscal Xeral, que incorporará cambios relativos, fundamentalmente, a regular a relación entre administrado e Administración no que ten que ver coa tramitación electrónica e coa incorporación dos documentos que resultan necesarios para abordar diferentes procedementos.

Mentres que na Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas polo Servizo Municipal de Subministración de Auga Potable a Domicilio, “e co obxectivo de ampliar información ás e aos usuarios, se clarifican os casos polos que se rexe o consumo estimado no caso de inexistencia de lectura do contador”.

Maior alcance tivo a revisión efectuada á Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola Prestación do Servizo de Mercado, na que – segundo explicou a concelleira - “a principal novidade é que pasa a contemplarse a utilización das instalacións para a realización de actividades culturais, sociais, deportivas, etc así como as súas tarifas correspondentes, ao tempo que se realizan puntualizacións sobre os custos que inclúe a taxa e as súas exencións”.

Paula Alvarellos referiu igualmente que, con vistas ao vindeiro curso escolar 2022 – 2023, a Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola Prestación de Servizos nas Escolas Infantís contemplará a gratuidade da escolarización para segundo/as fillo/s e sucesivos. “Neste caso, ademais, matízanse con maior detalle os conceptos relativos ao importe dos ingresos totais da unidade familiar e da cota a abonar segundo os casos, e se varía a redacción empregando unha linguaxe non sexista”.

A responsable da área económica destacou, por outra parte, a modificación das Ordenanzas Fiscais Reguladoras das Taxas por Aproveitamentos Especiais da Vía Pública (152) e con Entradas de Vehículos e Reservas da Vía Pública (153).

“Se ben no primeiro caso só foi preciso mudar a redacciónda Disposición Transitoria que regula a exención temporal da taxa por ocupación da vía por terrazas de hostalaría para que poida estar vixente tamén neste 2022, para a segunda o que fixemos foi contemplar novos importes para as pasaxes comerciais limitadas, con horario laboral de 08:00 a 20:00 horas, agás domingos e festivos, segundo un novo estudo de custos que se elaborou tendo en conta as reivindicacións que nos trasladou a cidadanía”.

Alvarellos Fondo destacou que, deste xeito, as tarifas dos vaos comerciais con ese horario limitado, diminuirán practicamente á metade, sendo a medida de aplicación inmediata trala súa aprobación o que repercutirá xa no padrón que se elabore no mes de outubro, previo á emisión dos recibos. “Esta revisión da Ordenanza dá resposta ao compromiso da alcaldesa, Lara Méndez, para atender as demandas do sector afectado”.

A tenente de alcaldesa avanzou tamén outros dos cambios abordados este ano que suporán unha nova redacción para a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Aproveitamento Especial do Dominio Público Local por Instalacións de Transporte de Enerxía Eléctrica, Gas, Auga e Hidrocarburos, así como a adaptación á actual doutrina xurídica que, con relación á Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,reitera que non cabe equiparación automática entre a incapacidade permanente total e a minusvalía do 33% de discapacidade, grao co que se obtén a exención da tributación por este imposto. Inclúese ademais a documentación esixida para acreditar tal condición.

Finalmente, Paula Alvarellos salientou “o impulso que suporá para a simplificación administrativa – en tanto favorece a tramitación telemática - e para a liquidez das arcas municipais a aplicación da Sentenza do Tribunal Constitucional e do Real Decreto 26/2021 de 5 de marzo pola que pasará a regularse a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto Sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, dando a posibilidade ás e aos contribuíntes de escoller a fórmula de cálculo que consideren máis axeitada e proceder á súa autoliquidación”.

“Estes son, a grandes trazos, as modificacións aprobadas hoxe, coas que dende o Executivo de Lara Méndez pretendemos, por unha banda, incrementar a lexibilidade da normativa local, a información que recibe a cidadanía pero tamén modernizala e adecuala ao actual marco normativo, mantendo ao mesmo tempo a carga impositiva para a veciñanza sabedores de que, neste momento, o principal obxectivo é acadar a recuperación económica e social do municipio, de aí que todos os prezos públicos e tributos manteñan os seus importes ou, como é o caso dos vaos, que estes diminúan, acordes á realidade social”, concluíu Paula Alvarellos.

Logo de ser hoxe visado pola Xunta de Goberno, o proxecto de modificación deberá elevarse ao Pleno para a súa aprobación inicial e, a continuación, someterse a exposición pública durante 30 días para que as persoas interesadas poidan presentar as alegacións que estimen oportunas.

Audio

  • A edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, sobre a revisión das Ordenanzas do 2022 | Descargar mp3

Noticias relacionadas