Alta por omisión no Padrón municipal de habitantes

Código: 
504
Presentación: 
Presencial
Descarga

Este trámite permite inscribirse no Padrón municipal de habitantes ás persoas que, vivindo habitualmente no Concello de Lugo, non figuran empadroadas en ningún concello.

O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde constan as veciñas e os veciños dun municipio. Os seus datos constitúen unha proba da residencia no municipio e do domicilio habitual nel.

Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no Padrón do municipio no que resida habitualmente. Quen viva en varios municipios deberá inscribirse unicamente no que habite durante máis tempo ó ano.

Quen o pode solicitar?

A persoa interesada maior de 16 anos ou quen posúa a súa representación legal.

Que documentación hai que presentar?

Documentación xenérica

 • Solicitude de alta por omisión no Padrón municipal de habitantes.
 • Folla de inscrición padroal cuberta por todas as persoas maiores de idade que se inscriban (no caso de inscrición de menores, asinan a nai, pai ou titora ou titor legal). No caso de que se incorporen novos habitantes a un grupo familiar xa empadroado, terá que asinar na propia folla a autorización das novas inscricións algunha persoa maior de idade que xa figura inscrita nela.
 • Documento de identidade en vigor (orixinal e fotocopia) da persoa interesada: DNI, NIE, pasaporte ou tarxeta de residente, segundo o caso

Documentación específica para alta de menores de 16 anos

 • Libro de familia ou documento que acredite a tutela ou garda e custodia.
 • Copia do acordo regulador ou sentenza xudicial, no caso de separación ou divorcio.
 • Autorización do nai/pai/titora/titor, no caso de que a persoa menor de idade se empadroe no domicilio doutros familiares (avoas/avós ou tías/tíos).

Documentación relativa ó domicilio de alta, segundo sexa o caso

Vivenda ocupada

 • Autorización para residir na vivenda

Vivenda en alugamento

 • Contrato de alugamento ou último recibo de alugamento se o contrato se formalizou hai máis dun ano
 • Último recibo de subministración de auga (*)
 • Última factura de subministración de luz.

Vivenda en propiedade

 • Escritura, contrato privado de compravenda ou recibo do IBI -imposto de bens inmobles- (contribución) (*)
 • Último recibo de subministración de auga (*)
 • Última factura de subministración de luz.

Vivenda en réxime de cesión

 • Autorización para residir na vivenda
 • Último recibo de subministración de auga (*)
 • Última factura de subministración de luz.

Pensión, hotel ou establecemento colectivo similar

 • Xustificante de inscrición no rexistro deste

(*) A presentación destes documentos é voluntaria, se ben contribúe a axilizar a tramitación do expediente.

Onde se presenta? 

No Servizo de Estatística
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00

Cal é o prazo para resolver? 

Aproximadamente dúas semanas. 

Canto custa? 

Gratuíto. 

Onde se tramita? 

Sección de Estatística – Concello de Lugo. 

Directorio