Contratación mediante Acordo Marco e por Lotes da Subministración de Combustible para vehículos e maquinaria municipal (Lote 1) de combustible para calefacción de dependencias municipais (Lote 2) e Subministración Gas Natural (Lote 3). (Exp. Ref. 18-2017)

Número de expediente: 
18-2017
Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado
Data límite presentación: 
Luns, 14 agosto, 2017
Data apertura: 
Venres, 18 agosto, 2017

Data presentación anuncio DOUE: 03/07/2017

ACLARACIÓNS SOBRE AS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE GAS

No caso de que as empresas comecializadoras de gas non podan chegar a ofertar os prezos das tarifas TUR fixadas no B.O.E., sería admisible ofertar un desconto negativo sobre ditos prezos.  Para elo, o ofertante deberá indicar claramente dita porcentaxe (positiva ou negativa).

Por exemplo, se o prezo da tarifa 3.1 é de 5,160230 c€/kWh, e o ofertante desexa indicar un prezo de 5,62465 c€/kWh (aumento do 9%), deberá expresalo cun porcentaxe negativa, segundo se indica:

TARIFA % desconto termo variable do B.O.E.
3.1 -9%

Por exemplo, se o prezo da tarifa 3.1 é de 5,160230 c€/kWh, e o ofertante desexa indicar un prezo de 4,74741 c€/kWh (desconto do 8%), deberá expresalo cun porcentaxe positiva, segundo se indica::

TARIFA % desconto termo variable do B.O.E.
3.1 8%