Obras de construcción do Centro Social Entrecarrís

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Obras de construcción do Centro Social Entrecarrís.

Aprobación inicial do pliego de cláusulas administrativas particulares, así como do gasto e da adxudicación por procedemento aberto e mediante concurso.

Fecha finalización plazo: 12-12-2008