Contratación da subministración mediante lotes dun camión con cisterna de emulsión asfáltica e un vehículo radio patrulla para a Policía Local mediante alugamento financiero (operación de leasing) AVISO DE DESISTIMIENTO

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

AVISO ÓS LICITADORES: Debido a un erro nos pregos técnicos, a Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 26 de xullo de 2012 acordou o desistimento do procedemento, a modificación dos pregos técnicos e a apertura dun novo procedemento aberto para a adxudicacion do contrato.

Unha vez se publique o novo anuncio de licitación no B.O.P de Lugo inserirase o acordo no perfil do contratantecos correspondentes pregos de clausulas administrativas e de prescripcións técnicas.

Adxuntos

AnexoTamaño
276.14 KB