Wifi4EU

Wifi4EU

O Concello de Lugo pon en marcha a iniciativa Wifi4EU, que promove o libre acceso dos cidadáns á conectividade wifi en espazos públicos como parques, prazas, edificios oficiais, bibliotecas, centros de saúde e museos de municipios de toda Europa.

Grazas á iniciativa Wifi4EU, os cidadáns e os turistas dos municipios da Unión Europea poderán gozar dunha conexión wifi gratuíta nos lugares públicos. Wifi4EU será totalmente gratuíto.

Como me conecto?

A conexión á rede é moi sinxela: tan só hai que conectarse á rede cuxo nome (SSID) é "Wifi4EU" e que será o mesmo en todas partes, sendo así reconocibles en toda Europa os puntos de acceso Wifi4EU. No momento de conectarse por primeira vez á rede wifi gratuíta, o usuario será redirixido a unha páxina segura de inicio de sesión (portal cativo). Poderá iniciarse sesión cun simple clic. Ademais, os usuarios que se desconecten e volvan conectarse dentro dun período de 12 horas, non terán que volver iniciar sesión.

Onde me conecto?

O convenio asinado polo Concello de Lugo contempla un toal de 10 puntos de acceso en exteriores. O Concello de Lugo estableceu o seguintes dez zonas de cobertura:

 • Praza dá Milagrosa.
 • Praza Augas Férreas.
 • Praza Agro do Rolo.
 • Praza Maior.
 • Casa dá Xuventude.
 • Praza Castiñeiro.
 • Praza Viana do Castelo.
 • Praza de Campo Castelo.
 • Centro de Servizos Municipais.
 • Praza Horta do Seminario.

Así mesmo, esta rede estará dispoñible no interior das dependencias municipais con conexión á rede corporativa.

Que podo facer?

Para poder facer uso deste servizo fai falta dispoñer dun dispositivo (computador portátil, PDA, teléfono móbil), con conexión wifi e navegador web común. Os menores de 14 anos non poderán acceder a este servizo, sendo responsables, no caso de acceso non autorizado, os seus pais ou titores legais.
O servizo está orientado á navegación por internet con ánimo cultural, educativo e formativo, por tanto restrinxirase, a través dos medios técnicos ao dispor do Concello, o acceso a páxinas ou servizos cun contido que se poida considerar eticamente non conveniente ou que non se axusten ao perfil de prestación do servizo.

Mediante o acceso ao servizo, o particular presta conformidade ás normas de uso que a continuación se expresan:

1. Unicamente poderá utilizarse a conexión a internet para navegación con fins culturais, educativos e formativos, quedando prohibido o seu uso con outras finalidades. Queda expresamente prohibido:

 • A descarga de películas, música ou arquivos peer to peer (punto a punto) de calquera tipo.
 • O seu uso para calquera actividade económica ou empresarial.
 • Os xogos e videoxogos que non sexan educativos ou formativos.
 • Todo acceso a páxinas ou servizos con contido que se poida considerar eticamente dubidoso ou que non se axusten ao perfil de prestación do servizo.

2. O usuario é responsable de calquera acceso ou acción desde a rede, obrigándose a responder ante a autoridade xudicial que corresponda no caso de que estas accións atenten contra os dereitos fundamentais, sexan contrarias á lei e/ou constitutivas de delito.

3. Para facilitar o uso deste servizo a aquelas persoas usuarias que non conten cos medios técnicos necesarios para iso, habilitaranse nalgúns dos centros socioculturais, centros de dinamización social, bibliotecas municipais e centros municipais nos que se realicen actividades formativas ou talleres educativos ou culturais, os medios para que se poidan acceder a esta rede, consistentes na dotación de equipos informáticos co software necesario para poder efectuar a conexión á rede.

O acceso a internet desde estes equipos estará sometido á presente normativa, quedando prohibida expresamente:

 • A súa manipulación ou uso indebida, así como a instalación de programas ou a alteración da súa configuración.
 • Levar a cabo calquera alteración do software e ficheiros instalados polo Servizo de informática e, en particular a modificación do sistema de arranque do computador.
 • O desenvolvemento de actividades encamiñadas a romper a seguridade dos sistemas informáticos existentes.
 • Calquera uso indebido deste equipamento que supoña algún perigo para os equipos informáticos, poderá ser sancionado coa retirada do acceso ao sistema e o abono dos danos que ocasione.
 

+ info