Plan de Emerxencia Municipal

O documento "Plan de Emerxencia Municipal de Lugo" foi homologado pola Xunta de Galicia no Comité Galego de Protección Civil, e posteriormente aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión do 23 de maio de 2007. A información contida neste Plan está dirixida os veciños de Lugo, para o seu coñecemento, información e difusión.