Solicitude de Subvención para Gastos de Mantemento de Taxis Adaptados destinados ao Transporte Público de Persoas con Mobilidade Reducida. Exercicio 2020

Código: 
913
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación Xeral a presentar pola persoa solicitante:

  • Copia do DNI/NIE da persoa solicitante ou da persoa representante legal.
  • Copia da licencia de taxista.
  • Copia do CIF da asociación ou entidade solicitante.
  • Xustificación documental da prestación do servizo de taxi adaptado.
  • Declaracións xuradas (ANEXO II).
  • Certificación bancaria para os efectos de ingreso de ser beneficiario/a.
  • Calquera outro documento que se considere de interese para acadar unha mellor avaliación da solicitude.