Trámites

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
261 Comunicación da transmisión do título habilitante (licenza urbanística ou comunicación previa) Presencial Descarga
262 Establecementos abertos ao público nos que se desenvolvan ou organicen espectáculos públicos ou actividades recreativas Presencial Descarga
263 Prórroga dos prazos de inicio e finalización determinados nas licenzas ou comunicacións previas Presencial Descarga
264 Devolución de garantía Presencial Descarga
265 Aliñacións e rasantes Presencial Descarga
266 Declaración responsable da instalación de estacións radioeléctricas para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas Presencial Descarga
267 Licenza para a execución de gabias para a acometida ou reparación de servizos, nas vías ou espazos públicos Presencial Descarga
268 COMUNICACIÓN URBANÍSTICA DE OBRAS E USOS DO SOLO E SUBSOLO RELACIONADAS CUNHA ACTIVIDADE ECONÓMICA OU PROFESIONAL Presencial Descarga
269 CAMBIOS DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADES (Comunicación previa/declaración responsable/licenza apertura) Presencial Descarga
271 Certificado municipal de enderezo correcto Presencial Descarga
281 Axudas para a rehabilitación do casco histórico
291 Información do Servizo Municipal de Enxeñería relativa á Clasificación da Vía Municipal Presencial Descarga
2º Plan - Reactivación Económica Segundo Plan Municipal de Axudas Directas para a Reactivación Económica Online
301 Bonificación do imposto sobre bens inmobles (IBI) por familia numerosa Presencial Descarga
302 Bonificacións do imposto sobre bens inmobles (IBI) para vivendas de protección oficial e as equivalentes conforme á normativa da comunidade autónoma Presencial Descarga
303 Bonificación do imposto sobre bens inmobles (IBI) por obra nova ou rehabilitación equiparable a esta Presencial Descarga
304 Bonificación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica Presencial Descarga
305 Bonificación do 50% /75% na cota do imposto sobre vehículos de tracción mecánica por incorporar motor híbrido, eléctrico e/ou emisións nulas Presencial Descarga
306 Exención do imposto sobre vehículos de tracción mecánica Presencial Descarga
307 Certificación de exención de imposto de vehículos de tracción mecánica Presencial Descarga
308 Devolución do imposto sobre vehículos de tracción mecánica Presencial Descarga
309 Certificado do imposto sobre vehículos de tracción mecánica Presencial Descarga
310 Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana Presencial Online Descarga
311 Bonificación na cota do imposto sobre o incremento de valor dos terreos para o inmoble considerado vivenda habitual da/o causante Presencial Descarga
312 Certificado signos externos Presencial Descarga