Trámites

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
172 Autorización para vao/pasaxe Presencial Online Descarga
173 Cambio titularidade vao/pasaxe Presencial Online Descarga
174 Autorización para actividades ao aire libre Presencial Descarga
175 Tarxeta zona peonil Presencial Online Descarga
176 Autorización para instalación de valo / estada / plataforma elevadora Presencial Descarga
177 Autorización para a instalación de guindastre Presencial Descarga
179 Solicitude de ocupación de vía pública dos caldeiros do polbo Presencial Descarga
180 Declaración responsable para probas deportivas e actividades similares Presencial Descarga
181 Declaración para a instalación de tribunas, escenarios, carpas e estruturas auxiliares en eventos de carácter temporal Presencial Descarga
182 Declaración responsable para explotación de bares, atraccións, postos e outras actividades recreativas de carácter temporal en eventos festivos Presencial Descarga
183 Declaración "Actividade Extraordinaria - ESTABLECEMENTO" Presencial Descarga
191 Bonificación para transporte urbano Presencial Descarga
201 Solicitude de información sobre réxime e condicións urbanísticas Presencial Descarga
202 Certificado municipal de situación da vivenda Presencial Descarga
203 Solicitude de información sobre clasificación do solo Presencial Descarga
204 Certificación sobre a caducidade da acción para restablecer a legalidade urbanística alterada e sobre a prescrición da acción para sancionar Presencial Descarga
206 Certificación de antigüidade Presencial Descarga
251 Comunicación previa de primeira ocupación dos edificios Presencial Descarga
252 Autorización autonómica en solo rústico previa á licenza urbanística Presencial Descarga
255 Excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade reguladas no Decreto 29/2010 do 4 de marzo Presencial Descarga
256 Licenza urbanística Presencial Descarga
257 Comunicación urbanística de obras e usos do solo e subsolo Presencial Descarga
258 Comunicación previa de actuacións urbanísticas, que se poden realizar de maneira inmediata e presencial nas dependencias municipais. Son as relacionadas na Ordenanza reguladora das comunicacións de obras Presencial Descarga
259 Comunicación previa ó inicio de actividades ou apertura de establecementos Presencial Descarga
260 Renuncia a licenza urbanística ou desistencia da solicitude en trámite de licenza de obra maior Presencial Descarga