Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente

Código: 
522
Presentación: 
Presencial
Descarga

a)  Solicitude de subvención:

Ademais dos anexos  I,II, II bis, III e IV que a continuación se indican, deberase xuntar a documentación especificada no artigo 5 das Bases da convocatoria.

  • ANEXO I.-Modelo normalizado de Solicitude de subvención.
  • ANEXO II.-Modelo Normalizado da Memoria da actividade ou proxecto a cubrir polas persoas solicitantes de subvencións para o desenvolvemento de programas e actividades co orzamento detallado dos gastos e ingresos previstos.
  • ANEXOII-bis.-Memoria para a Fase de Valoración.
  • ANEXO III.-Modelo Normalizadopara gastos de mantemento, conservación e funcionamento de infraestructuras, co orzamento detallado dos gastos e ingresos previstos.
  • ANEXO IV.-Modelo Normalizado de Declaración responsable común a todas as solicitudes.

b) Xustificación da subvención:

Unha vez concedida e adxudicada a subvención, deberanse presentar no prazo indicado no artigo 13 das Bases da convocatoria,  os anexos V, VI, VII e demais documentación xustificativa, de acordo co establecido nos artigos 9 e 10 das Bases da convocatoria:

  • ANEXO V.- Modelo Normalizado de Memoria constando os gastos e ingresos  efectuados levados a cabo para o desenvolvemento do programa ou actividade.
  • ANEXO VI.- Modelo Normalizado de Memoria cos ingresos e gastos levados a cabo  en mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestruturas nas que a entidade desenvolve a súa actuación.
  • ANEXO VII.- Modelo Normalizado de Declaración responsable común a todas as solicitudes.

+ info

Subvencións na Área de Participación e Servizos para a Veciñanza dirixidas ás Asociacións de Veciñas e Veciños
341.73 KB
Anexo I
310.72 KB
Anexo II
301.04 KB
Anexo II (Bis)
292.45 KB
Anexo III
345.55 KB
Anexo IV
476.72 KB
Anexo V
306.86 KB
Anexo VI
357.15 KB
Anexo VII