Solicitude 915 - Participación na convocatoria pública para a autorización de uso en precario de locais sitos na Casa Clara Campoamor e Maria Mariño para asociacións de interese social

Código: 
915

Documentación que deberá achegar

Xuntarase á presente solicitude a seguinte documentación:

 • DNI da persoa solicitante
 • Documento acreditativo da representación da entidade solicitante
 • Documento xustificativo do CIF da entidade
 • Estatutos completos da entidade nos que deberá constar a inexistencia de ánimo de lucro e o obxecto social
 • Documentación xustificativa de estar legalmente constituída
 • Certificación de inscrición no rexistro público correspondente agás que a inscrición sexa no Concello de Lugo
 • Certificacións de estar ao corrente nas obrigas fronte a Axencia Estatal da Administración Tributaria,a Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a Tesourería Xeral da Seguridade Social
 • Documentación xustificativa da declaración de utilidade pública, de ser o caso
 • ANEXO II.: Memoria de actividades desenvolvidas
 • ANEXO III: Programa de actividades a realizar no local municipal
 • ANEXO IV: Certificado no que se faga constar o número de socios, número de profesionais contratados con indicación da xornada laboral e número de persoas beneficiarias das actividades realizadas ao longo do ano 2021
 • Calquera outra documentación que a entidade estime convinte para unha mellor avaliación da súa solicitude

+ info