Servizos

Guía Cidadá

Servizo municipal orientado á coordinación de carácter preventivo e operativo en casos de emexencia e catástrofe, así como en eventos que supoñan un risco para a seguridade de persoas e bens públicos.
Programación da Casa da Xuventude para o curso 2014/2015
A concellaría xestiona a programación cultural no municipio e a súa promoción entre a cidadanía.
Actuacións dirixidas a familias en situación de vulnerabilidade ou dificultade
Axudas a persoas e/ou familias en situacións carenciais graves.
Atencións á cidadanía no seu propio domicilio en casos autonomía persoal limitada
Actividades de tipo social, cultural, educativo e de lecer desenvolvidas nos centros sociais municipais
Consellos para peóns e condutores, orientados a evitar os atropelos no casco urbano.

Páxinas