Servizos

Guía Cidadá

Orzamento de licitación 226.811,45 €Orzamento de adxudicación 170.308,53 €Data de inicio 1 de setembro de 2014
Servizo municipal orientado á coordinación de carácter preventivo e operativo en casos de emexencia e catástrofe, así como en eventos que supoñan un risco para a seguridade de persoas e bens públicos.
Programación da Casa da Xuventude para o curso 2014/2015
A concellaría xestiona a programación cultural no municipio e a súa promoción entre a cidadanía.
Actuacións dirixidas a familias en situación de vulnerabilidade ou dificultade
Axudas a persoas e/ou familias en situacións carenciais graves.
Atencións á cidadanía no seu propio domicilio en casos autonomía persoal limitada
Actividades de tipo social, cultural, educativo e de lecer desenvolvidas nos centros sociais municipais

Páxinas