Trámites

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
175 Tarxeta zona peonil Presencial Online Descarga
176 Autorización para instalación de valo / estada / plataforma elevadora Presencial Descarga
177 Autorización para a instalación de guindastre Presencial Descarga
178 Licenza para terrazas de veladores Presencial Descarga
179 Solicitude de ocupación de vía pública dos caldeiros do polbo Presencial Descarga
180 Declaración responsable para probas deportivas e actividades similares Presencial Descarga
181 Declaración para a instalación de tribunas, escenarios, carpas e estruturas auxiliares en eventos de carácter temporal Presencial Descarga
182 Declaración responsable para explotación de bares, atraccións, postos e outras actividades recreativas de carácter temporal en eventos festivos Presencial Descarga
183 Declaración "Actividade Extraordinaria - ESTABLECEMENTO" Presencial Descarga
191 Bonificación para transporte urbano Presencial Descarga
201 Solicitude de información sobre réxime e condicións urbanísticas Presencial Descarga
202 Certificado municipal de situación da vivenda Presencial Descarga
203 Solicitude de información sobre clasificación do solo Presencial Descarga
204 Certificación sobre a caducidade da acción para restablecer a legalidade urbanística alterada e sobre a prescrición da acción para sancionar Presencial Descarga
206 Certificación de antigüidade Presencial Descarga
251 Licenza de primeira ocupación Presencial Descarga
252 Autorización autonómica en solo rústico previa á licenza urbanística Presencial Descarga
255 Excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade reguladas no Decreto 29/2010 do 4 de marzo Presencial Descarga
256 Licenza urbanística Presencial Descarga
257 Comunicación urbanística de obras e usos do solo e subsolo Presencial Descarga
258 Comunicación previa de actuacións urbanísticas, que se poden realizar de maneira inmediata e presencial nas dependencias municipais. Son as relacionadas na Ordenanza reguladora das comunicacións de obras Presencial Descarga
259 Comunicación previa ó inicio de actividades ou apertura de establecementos Presencial Descarga
260 Renuncia a licenza urbanística ou desistencia da solicitude en trámite de licenza de obra maior
Presencial Descarga
261 Comunicación da transmisión do título habilitante (licenza urbanística ou comunicación previa) Presencial Descarga
262 Establecementos abertos ao público nos que se desenvolvan ou organicen espectáculos públicos ou actividades recreativas Presencial Descarga