Subvencións a ONGD para proxectos de sensibilización social

Código: 
908
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación xeral

 • Fotocopia do DNI da persoa solicitante.
 • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación.
 • Fotocopia do CIF da asociación, fundación ou entidade que representa.
 • Copia completa dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade xurídica da entidade.
 • Acreditación de inscrición no Rexistro no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.
 • Declaración responsable de non estar inhabilitado/a ou incurso/a en prohibición (ANEXO II).
 • Proxecto subvencionado(ANEXO III).
 • Certificación dos datos bancarios.
 • Certificación acreditativa:
  • Do número de socias e socios en Galicia.
  • De que dispón de sede central ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia e compromiso de mantela aberta durante, ao menos, un ano dende a finalización do proxecto.
 • Carta de compromiso de participación no proxecto por parte da contraparte local, asinada pola persoa que posúa a representación legal da entidade.

Prazo de presentación

 • Prazo de presentación de solictudes do 30.11.2020 ao 21.12.2020 ambolos dous inclusive.

+ info

Solicitude 908 - Subvencións para proxectos de cooperación ao desenvolvemento e sensibilización social