Solicitude de prórroga da axuda ao alugamento de vivenda

Código: 
917
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que debera acompañar con esta solicitude

  • Certificacións de todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos de non ter débedas fiscais coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, coa Tesourería Territorial da Seguridade Social
  • Xustificantes dos ingresos do último exercicio vencido e informe de vida laboral das persoas membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos
  • Aqueloutros documentos que se consideren necesarios