Entidades Xurídico-Privadas Sen Ánimo de Lucro que desenvolven a súa actividade no eido da Promoción da Igualdade de Xénero, no fomento do deporte femenino, ocio e actividades culturais que fomenten a integración da muller ou na promoción, a orientación, o asesoramento e a formación sobre dereitos humáns en materia LGTBI e sobre diversidade sexual e de xénero. Exercicio 2020

Código: 
919
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación Xeral

 • Fotocopia do DNI da persoa solicitante
 • Copia do documento acreditativo da representación do solicitante
 • Memoria do programa de actividades (ANEXO II)
 • ANEXO III ( Declaracion responsable)
 • Certificación dos datos bancarios
 • Certificación da/o secretaria/o da entidade, co visto e prace da/o presidenta/o da entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as diferentes vogalías ou departamentos dela

A maiores, as entidades que non figuran inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, deberán achegar:

 • Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente
 • Acreditación, de ser o caso, da inscripción no Rexistro de fundacións da Xunta de Galicia, no do Estado ou en ambos os dous
 • Acreditación , de ser o caso, da inscripción no Rexistro de entidades relixiosas da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións dependente da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións ou en calquera outro rexistro público que as acredite como tal
 • Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa

Prazo de presentación

 • Do 07.12.2020 ao 29.12.2020 ambolos dous inclusive.

+ info

Solicitude 919 | Entidades Xurídico-Privadas Sen Ánimo de Lucro que desenvolven a súa actividade no eido da Promoción da Igualdade de Xénero