Comunicación previa ó inicio de actividades ou apertura de establecementos

Código: 
259
Presentación: 
Presencial
Descarga

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR

EN TÓDOLOS CASOS PRESENTARASE A SEGUINTE DOCUMENTACION:

 • Xustificante de pagamento das taxas municipais, en réxime de autoliquidación. Non está sometida autoliquidación a comunicación de cambio de titularidade de licenzas de apertura. Neste caso, o pagamento da taxa realizarase a través de liquidación practicada polo Servizo de Facenda Local, unha vez sexa adoptada resolución ó respecto á toma de razón do cambio de titularidade.
 • Identificación da persoa interesada mediante copia do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente.
 • No caso de que a actividade sexa exercida por unha sociedade ou comunidade de bens, deberase presentar copia da súa acta de constitución.
 • No caso de actuar en representación, autorización escrita da persoa solicitante ou copia de poder para representala.
 • Declaración dos datos que a xuízo da persoa solicitante gozan de confidencialidade amparada na normativa vixente.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NOS SEGUINTES SUPOSTOS

1.- ACTIVIDADES QUE SE IMPLANTAN SEN NECESIDADE DE REALIZAR OBRAS PARA DESENVOLVER A ACTIVIDADE:

 • Proxecto e documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade ou instalación, memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, con planos de localización a escala 1/1.000 da planimetría do Plan xeral de ordenación municipal, así como plano no que se localice o local dentro do inmoble no que se sitúa, memoria urbanística e memoria de superficies.
 • A autorización ou declaración ambiental que proceda.
 • As autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos.
 • Copia da licenza  de construción do inmoble, se este é posterior ao ano 1969; se é anterior, deberá facelo constar expresamente na instancia.
 • Copia da licenza de primeira ocupación da edificación, se a obra se finalizou con posterioridade ao ano 1977.
 • Se fora o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal reguladas na Lei 9/2013.
 • Cando se trate de actividades comerciais, deberáse presentar o ficheiro que se xunta, debidamente cumprimentado, para a súa incorporación no Rexistro Galego de Comercio, ou xustificante da inscripción en dito Rexistro.

2.- ACTIVIDADES QUE SE IMPLANTAN TRAS REMATAR AS OBRAS DESTINADAS AO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE, PARA A QUE PREVIAMENTE REALIZOUSE COMUNICACIÓN PREVIA OU SE OBTIVO LICENZA:

 • Certificado final de obra asinado por técnico competente.
 • Certificado acústico acreditando, segundo o artigo 11.1 e 11.2, o cumprimento dos valores de illamento acústico indicados na línea B) do anexo do Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia, OU  segundo o artigo 11.3, declaración xurada do titular da actividade de que non se producirá un nivel sonoro superior os 75 dB.

4.- COMUNICACIÓN DE CAMBIO NO TITULAR DA ACTIVIDADE:

 • O cambio de titularidade da actividade ou do establecemento deberá comunicarse por escrito ao Concello. Na comunicación do cambio de titularidade bastará incluír os datos relativos da nova persoa titular, acompañados da referencia do título habilitante inicial e, de ser o caso, dos que se tramitasen para posteriores cambios de titularidade ou modificación da actividade ou do establemento.

EFECTOS DA COMUNICACIÓN:

 • A comunicación previa presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un acto xurídico do particular que habilita para o inicio da actividade ou faculta para a apertura do establecemento, e de ser o caso, para o inicio da obra ou instalación, e faculta a Administración pública para verificar a conformidade dos datos que se conteñen nela.
 • A comunicación non constitúe unha autorización administrativa tácita, senón unicamente a transmisión da información correspondente para efectos do coñecemento municipal e de posibilitar a intervención mediante o control posterior, sen prexuízo das facultades de inspección ordinaria. A actividade comunicada poderá ser inspeccionada durante todo o tempo que dure o exercicio da mesma e levarase a cabo polos servizos técnicos municipais.
 • A comunicación previa presentada produce efectos entre a persoa titular da actividade ou o establecemento e o Concello, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros. En ningún caso altera as situacións xurídicas privadas entre aquela e as demáis persoas.
 • O incumprimento sobrevido das condicións da comunicación previa ou dos requisitos legais da actividade será causa da ineficacia da comunicación previa, e habilitarán o concello respectivo para a súa declaración logo de audiencia do/a interesado/a.
 • A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou incorpora á comunicación previa, comporta, logo de audiencia da persoa interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se coñece, sen perxuício das sancións que proceda impoñer por tales feitos.
 • Será causa de ineficacia o non exercicio da actividade no prazo de seis meses contado dende que a comunicación previa habilite para o exercicio desta, así como a interrupción da actividade durante un ano, contado dende a data en que se produciu esta interrupción.
 • A resolución administrativa que constata estas circunstancias comportará o inicio das correspondentes actuacións e a esixencia de responsabilidades, e poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo determinado de entre tres meses a un ano.
 • A responsabilidade do cumprimento dos requisitos administrativos a que estivese sometida a actividade ou o establecemento trasladarase á nova persoa titular a partir do momento en que o cambio de titularidade se fixese efectivo, con independencia da data en que se leve a cabo a comunicación do cambio de titularidade. En caso de que a nova persoa titular non presente a devantida comunicación, a anterior persoa titular eximirase de toda responsabilidade se acredita ante a Administración o cambio de titularidade por calquera medio admisible en dereito.
 • Quen exerza a titularidade das actividades deberá:
  • Garantir que os seus establecementos manterán as mesmas condicións que tiñan cando estas foron iniciadas, así como tamén, adaptar as instalacións ás novas condicións que posteriores normativas establezan.
  • Comunicar ó órgano competente, cando se produza, calquera cambio  relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento.
  • Será, en todo caso, necesaria unha nova comunicación previa, nos casos de modificación da clase de actividade, cambio de localización, reforma substancial dos locais, instalacións ou calquera cambio que implique unha variación que afecte á seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.
  • Unha copia selada da comunicación previa deberá expoñerse nun lugar visible e de fácil acceso do establecemento, e exhibila cando llo requira unha inspección administrativa ou calquera persoa para a cal se realice a actividade.

Directorio