Comunicación previa de actuacións urbanísticas, que se poden realizar de maneira inmediata e presencial nas dependencias municipais. Son as relacionadas na Ordenanza reguladora das comunicacións de obras

Código: 
258
Presentación: 
Presencial
Descarga

Este trámite permite que en determinadas actuacións de escasa entidade constructiva, sinxeleza técnica e económica, se realice a comunicación previa  de xeito presencial ante o Concello.

Este procedemento abreviado lévase a cabo presencialmente nas oficinas municipais de Arquitectura, que analizará a documentación completa presentada por duplicado, dilixenciándose como eficaz, ineficaz, ou actuación non incluída nas actuacións inmediatas realizadas de forma presencial.

A comunicación previa en materia de urbanísmo é o documento no que a persoa interesada pon en coñecemento da administración municipal que reúne os requisitos para realizar una actuación urbanística, que non está suxeita a previa autorización mediante licenza municipal.

A comunicación presentada non constitúe un acto de autorización administrativa tácita, se non, unicamente a transmisión da información correspondente para os efectos do coñecemento municipal que posibilite o exercicio das facultades municipais de inspección e control sobre os actos do uso do solo e subsolo obxecto da comunicación previa.

Que obras se poden comunicar de xeito presencial ante o Servicio de arquitectura?

Pódense comunicar de xeito presencial as seguintes obras:

a) Acondicionamento total de local, con modificación da distribución interior, sen afectar á estrutura do edificio e ao subsolo.

b)  Acondicionamento parcial de locais en edificios con uso distinto a vivenda, sen afectar á estrutura do edificio.

c) Obras no interior da vivienda que non modifiquen a distribución, nin afecten a estrutura.

c) Supresión de tabique, obras de adecuación funcional na vivenda (protección contra a humidade, illamento térmico e acústico) e instalacións en vivenda.

d) Pintado, reparación e impermeabilización de fachadas, medianeiras, patios, terrazas e balcóns. (Excepto no ámbito do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado).

e) Substitución e colocación de carpintería exterior. (Excepto no ámbito do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado).

f) Reparación e/ou substitución de elementos e instalacións comúns do edificio (ascensores, caldeiras, equipos de bombeo, escaleiras, portais, porteiros automáticos, etc.) sen afección estrutural.

g) Instalación de baixantes, canlóns e antenas (excepto de telefonía móbil), sen afección estrutural.

h) Substitución e reparación do material de cubrición das cubertas, sen afección estrutural.

i) Instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais (rótulos, toldos, bandeirolas, etc.) (Excepto no ámbito do Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado).

j) Instalación e construción de valados, peches de parcelas e soares.(Excepto nos núcleos rurais nos que exista peche tradicional).

k) Pozos de auga e foxas sépticas.

l) Limpeza, roza e nivelación de soares e parcelas, sempre que non altere o nivel natural do terreo nin afecte a ningún uso ou instalación pública. 

m) Axardinamentos, pavimentación, implantación de bordo e instalacións necesarias para o uso ou conservación de espazos libres de dominio privado sempre que non afecte a usos, servizos ou instalacións públicas.

Exclúense expresamente:

 • Aquelas obras sometidas a licenza previa, sinaladas no artigo 142.2 da Lei 2/16 do solo de Galicia.
 • Aquelas obras que non estando suxeitas a licenza municipal, teñan que ser comunicadas con carácter previo o seu inicio e non se atopen nas relacionadas anteriormente como comunicación presencial.
 • As obras destinadas o exercicio dunha actividade.

Quen pode solicitar?

A persoa interesada lexitimada para tal fin.

Qué documentación hai que presentar?

1.-Con carácter xeral para todos os supostos:

 • Instancia normalizada de solicitude de comunicación inmediata. Modelo 258.
 • Identificación dos interesados mediante Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente.
 • Autoliquidación  das taxas e impostos relativas ó  presuposto das obras a realizar.
 • Acreditación, se é o caso, da representación cando se actúe en nome doutra persoa física ou xurídica.
 • Plano de situación da obra referido á cartografía do planeamento municipal asinado polo solicituante. Poderá ser facilitado pola Oficina de Topografía do Servizo Municipal de Enxeñería. 
 • Esbozo acoutado das obras que se pretenden realizar, con indicación exacta da situación das obras dentro da edificación ou das parcelas.
 • Descrición completa das características técnicas da  actuación  que pretende realizar,  indicando as dimensións,  materiais e acabados que se van  utilizar.
 • Fotografías en cor do interior e fachadas do estado actual do local ou vivendas nas que se intervén.
 • Copia das autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriais que sexan preceptivos, coa manifestación expresa de que dispón de todos.
 • Orzamento de obra.

2.- Nas obras que teñan por obxecto a supresión dun tabique no interior da vivenda, deberase incorporar a seguinte documentación:

 • Plano de estado actual e estado reformado da vivenda.

3.- Nas obras que teñan por obexto o peche da parcela e soares, deberase incorporar a seguinte documentación:

 • Memoria descritiva e croquis se fose preciso, coa indicación  dos materias, altura e lonxitude do peche.
 • Reportaxe fotográfica en cor da parcela na que se pretenden construír o peche, subscrita pola persoa solicitante.
 • Nos peches de parcelas situadas en solo clasificado como urbano e solo de núcleo rural, deberase incorporar plano de aliñacións axustando o peche a estas. Nos peches de solo rústico deberá incorporar plano da parcela indicando a ubicación do peche na mesma e xustificando, no seu caso, o retranqueo coa vía pública á que de fronte.
 • No solo clasificado como núcleo rural, xustificarase a non existencia de cerramentos tradicionais, de conformidade co establecido no artigo 28.2 do PXOM, aportando fotografías actuais en cor das parcelas colindantes situadas nun radio de  25 m, e ubicando as mesmas sobre plano, e fotos dos peches tradicionais existentes situados no tramo completo da rúa, co fin de poder xuzgar o grao de consolidación existente. Se ó peche é tradicional, será obrigatorio ter previamente aprobadas polo concello as aliñacións. Se se procede á demolición do muro tradicional, deberá xustificarse a necesidade do seu derrubamento.

4.- Nas obras de substitución de carpintería exterior, que difiran do modelo, material e cor existente, deberase incorporar a seguinte documentación:

 • Incorporarase acordo da comunidade de propietarios, no que se comprometen a adaptarse á nova proposta, en sucesivas substitucions.
 • Croquis co deseño da nova carpintería, indicando material, cor e sistema de apertura.
 • Fotografías en cor da fachada na que se observen todas as carpinterías exteriores existentes na mesma.

5.-  Na solicitude de colocación de rótulo ou bandeirola, deberán figurar os seguintes datos:

 • Título habilitante para o exercicio da actividade, indicando a data de presentación da comunicación, ou,  de se-lo caso , o número da licenza de apertura.
 • Ós rótulo e bandeirolas luminosos (tipo neón), deberán presentar conformidade da vecindade afctada nos termos dos artigos 139 e 140 do vixente PXOM.
 • Croquis ou fotomaontaxe indicando as características do rótulo ou bandeirola (se é apegado, saínte, con luz, sen luz, neón...) e indicando as medidas, altura dende a base á beirarrúa, material, cor e ubicación na fachada.

5- Solicitude de colocación de toldos, deberán figurar los siguientes datos:

 • Deseño a escala do toldo, indicando medidas (longo, ancho e altura), altura da base á beirarrúa, cor e materiais.
 • Fotografías en cor da fachada do inmoble.
 • No caso de instalarse para unha actividade, indicarase o título habilitante para o exercicio da mesma, indicando a data de presentación da comunicación, ou,  de se-lo caso , o número da licenza de apertura.

Onde se presenta?

No Servizo de Arquitectura - Centro de Servizos municipais Ronda Muralla, 197

Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00.

Cando se presenta?

Antes do inicio da obra.

Prazo para resolver?

A documentación será analizada de inmediato polo persoal funcionario encargado da súa tramitación, realizándose de xeito presencial na oficina establecida para o efecto. De ser presentada no Rexistro Xeral do Concello, tramitarase de conformidade co establecido no artigo  5 da Ordenanza municipal reguladora das comunicacións de obras e na Lei 39/2015 de procedemento administrativo das Administracións Públicas.

Canto custa?

A documentación que  acompaña a comunicación, incorporará o xustificante do pagamento da autoliquidación das taxas e impostos que correspondan,  de conformidade co establecido:

 • Ordenanza fiscal nº 103, reguladora da taxa pola prestación de servizos urbanísticos
 • Ordenanza fiscal nº 202, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras

Manual para obter o presuposto de execución de material dunha edificación >>

Custo de execución de obras menores >>

Onde se tramita?

Recollida plano de situación na área de Topografia

Horario 12.00h -14.00 h

Impreso de autoliquidación para abono en entidade bancaria no Servizo de Tesorería

Horario 09.00h – 14.00h

Presentación de toda a documentación no Servicio de Arquitectura

Horario 12.00h -14.00 h

Observacións

 • As comunicacións previas son o  medio para que o Concello coñeza  dita actuación e poida exercer as facultades de comprobación, control e inspección.
 • A comunicación deberá presentarse coa documentación completa esixible, incluindo as autorizacións doutros organismo que sexan preceptivas, así como as autorizacións para o uso e a utilización do espacio público se fora necesario.
 • En ningún caso se entenderán adquiridas facultades ou dereitos en contra da lexislación ou do planeamento aplicable. A inexactitude falsidade ou a omisión de carácter esencial que se achegue, comportará a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide continuar co exercicio do dereito ou da actividade. A declaración de ineficacia extemporánea, será plenamente válida e eficaz e producirá plenos efectos xurídicos.
 • A comunicación non exonera os titulares ou suxeitos responsables das súas obrigas de carácter tributario, fiscal, administrativo ou civil, establecidas na normativa de aplicación, requerindo a autoliquidación das taxas.
 • A comunicación inmediata presencial, realizarase persoalmente na dependencia municipal habilitada ó efecto,  nos temos seguintes:
 • A documentación presentarase por duplicado e será analizada de xeito inmediato polos/as funcionarias/os encargadas/os da súa tramitación.
 • De resultar incompleta a documentación presentada, informaráselle para que esta se realice posteriormente de xeito completo.
 • Se a documentación é completa e cumpre as disposicións e normativa urbanística de aplicación, procederase nese momento a dilixenciar esta, como eficaz, dando por finalizado o procedemento. As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses.
 • Se a documentación é completa, pero incumpre algunha determinación das disposicións e normativa urbanística de aplicación, procederase nese momento a dilixenciar esta, como ineficaz, dando por finalizado o procedemento. 

Directorio