Certificado de Tesourería

Código: 
374
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia do Documento de Identidade
  • De ser o caso, modelo de autorización para actuar en representación dunha persoa física, ou poder notarial para a reprensentación de persoa xurídica
  • Xustificante de pagamento do Modelo 100 de autoliquidación en concepto de Taxa por expedición de documento administrativo (Certificacións e Informes), que se pode facer efectiva en calquera oficina de Novagalicia Banco, Caixa Bank ou BBVA

Directorio