Cambio de titularidade da concesión administrativa no Cemiterio de San Froilán

Código: 
584
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Formulario de solicitude debidamente cumprimentado, xunto coa documentación requirida en cada caso

Cambio de titularidade mortis causa

  • Certificado de últimas vontades da/o titular/es (orixinal e fotocopia)
  • Testamento ou declaración de herdeiras/os de cada un dos títulos (orixinal e fotocopia)
  • Orixinal do título de concesión administrativa ou duplicado
  • Se son varias as persoas herdeiras, presentarase a renuncia a favor dunha soa
  • Fotocopia do Documento de Identidade de todas as persoas herdeiras
  • Se algunha das persoas herdeiras está falecida, cómpre tamén presentar a documentación dos parágrafos, 1, 2 e 4

Cambio de titularidade inter vivos

  • Orixinal do título de concesión administrativa ou duplicado
  • Comparecencia das/os anteriores titulares e da persoa que vai figurar como nova/o titular
  • Fotocopia do Documento de Identidade de todas as persoas herdeiras