Servizos

Guía Cidadá

Orzamento 49.851,98 €Data de inicio 17 de setembro de 2012 (Prazo 1 mes)Data de finalización 15 de outubro de 2012
A Concellería de Medio Ambiente ven desenvolvendo campañas de sensibilización encamiñadas a unha maior concienciación da cidadanía co tema dos residuos.
Conexión gratuíta á Internet a través da wifi municipal e acceso ao servizo de email do Concello.
Celebración de vodas civís no Concello de Lugo.
Cesión do Concello de Lugo en réxime de aluguer por un período de catro anos, con opción a prórroga, de 9 locais comerciais no barrio da Tinería.
Orzamento de licitación 115.327,71 €Orzamento de adxudicación 78.445,18 €Data de inicio 21 de xaneiro de 2013 Data de finalización 26 de abril de 2013
Ferramenta de acceso sinxelo e áxil á información urbanística de calquera ámbito do termo municipal de Lugo.
No Servizo de Turismo temos como obxecto xestionar o turismo no Concello, así como impulsar a mellora dos servizos turísticos e a implicación dos axentes locais nunha cultura de calidade, colaborando na reflexión estratéxica de Lugo como destino turístico.
O Tribunal Económico e Administrativo, TEA, é o órgano especializado na tramitación e resolución de reclamacións económico-administrativas.

Páxinas