Normativa urbanística

Normativa Urbanística estatal e autonómica

  • Información urbanística de Galicia [ web ]
  • Lexislación urbanística de carácter xeral [ web ]
  • Lexislación urbanística de carácter sectorial  [ web ]
  • Esquemas e gráficos sobre a lexislación  [ pdf ]

Normativa de Planeamento

  • Normas subsidiarias provinciais de planeamento  [ web ]
  • Planeamento municipal  [ web ]

+ info

Estudo de detalle de agregación de parcelas correspondentes aos números 18 e 20 da rúa San Froilán (Unidades Edificatorias 130109 e 130110) do PEPRI
Modificación puntual do PXOM de Lugo, relativa á delimitación do núcleo rural Carrigueiros-Ribicas da Parroquia do Burgo e da súa área de expansión